REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU RFBENCHMARK ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204) uchwala się regulamin określający zasady usługi polegającej na udostępnianiu, na portalu RFBenchmark, aplikacji służącej w szczególności określaniu siły sygnału sieci telefonii komórkowej, w ramach korzystania z aplikacji mobilnej, uruchamianej na urządzeniach mobilnych („Aplikacja”).
 2. Operatorem portalu RFBenchmark, Aplikacji i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204) jest Notel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000474393 („Operator”).
 3. Portal RFBenchmark jest prowadzony przez Operatora na stronie internetowej www.rfbenchmark.pl

§ 2.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z portalu RFBenchmark i Aplikacji

 1. Korzystanie z portalu RFBenchmark możliwe jest przy użyciu urządzenia komunikującego się z Internetem, w tym urządzenia mobilnego  wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari.
 2. Z Aplikacji mogą korzystać użytkownicy urządzeń mobilnych działających w oparciu o system operacyjny Android,  którzy pobiorą ją ze strony www.rfbenchmark.pl i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
 3. W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe oraz aktywną usługę GPS.

§ 3.
Portal  RFBenchmark

 1. Celem działania portalu RFBenchmark jest udostępnianie, rozpowszechnianie i ułatwianie dostępu do informacji na temat funkcjonowania sieci telekomunikacyjnej (w szczególności sieci telefonicznej GSM oraz dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami a także wspieranie inicjatyw społecznych związanych z budową sieci telekomunikacyjnej.
 2. Portal RFBenchmark zajmuje się publikowaniem:
  1. pomiarów poziomu i jakości sygnału poziom i jakość sygnału telefonii komórkowej w zależności od: technologii w jakiej pracuje urządzenie mobilne (telefon komórkowy), ID komórki do której przypisany jest aktualnie telefon, operatora sieci komórkowej, państwa w którym znajduje się urządzenie mobilne oraz dokładnej lokalizacji na mapie dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS w telefonie.
  2. pomiarów szybkości Internetu podczas pobierania i wysyłania danych, a także testu opóźnienia dla rożnych technologii, od GSM, 3G to LTE w ramach sieci telefonii komórkowych dostępnych na danym obszarze.
   Dodatkowo na portalu RFBenchmark publikowane są informacje, raporty i artykuły dotyczące zagadnień związanych z telekomunikacją, sieciami GSM, urządzeniami mobilnymi oraz zestawienia i analizy danych uzyskanych w ramach pomiarów, o których mowa powyżej lub z innych źródeł.
 3. Pomiarami, o których mowa  w ust. 1 powyżej, są pomiary wykonane w ramach działalności własnej Operatora oraz pomiary wykonywane za pomocą Aplikacji.
 4. Operator oświadcza, że pomiary, o których mowa w ust. 1 powyżej są dokonywane i udostępniane w ramach dostępnych Operatorowi środków technicznych i z zamiarem publikacji prawdziwych, rzetelnych i możliwie dokładnych danych. Operator nie gwarantuje jednak ani nie zapewnia, że publikowane pomiary są prawdziwe, rzetelne i dokładne (w szczególności z punktu widzenia potrzeb użytkownika portalu RFBenchmark) i nie zobowiązuje się w sposób wyraźny ani dorozumiany, do tego, że będą one mogły zostać wykorzystane w zamierzonym przez użytkownika celu.
 5. Operator oświadcza, że publikowane na portalu RFBenchmark informacje, raporty i artykuły dotyczące zagadnień związanych z telekomunikacją, sieciami GSM, urządzeniami mobilnymi oraz zestawienia i analizy danych uzyskanych w ramach pomiarów, o których mowa powyżej lub z innych źródeł, udostępniane są z zamiarem dostarczenia prawdziwych, rzetelnych i dokładnych materiałów.  Operator nie gwarantuje jednak ani nie zapewnia, że publikowane materiały są prawdziwe, rzetelne i dokładne (w szczególności z punktu widzenia potrzeb użytkownika portalu RFBenchmark) i nie zobowiązuje się w sposób wyraźny ani dorozumiany, do tego, że będą one mogły zostać wykorzystane w zamierzonym przez użytkownika celu.
 6. Operator dokłada starań w celu utrzymania prawidłowego działania portalu RFBenchmark jednak nie zapewnia ani nie gwarantuje bezawaryjnego, stałego i niezawodnego funkcjonowania portalu RFBenchmark.
 7. Operator umożliwia umieszczanie komentarzy pod niektórymi prezentowanymi na stronie treściami. Obsługa modułu komentarzy realizowana jest przez zewnętrzną aplikację Disqus, która umożliwia zamieszczanie komentarzy po zalogowaniu się poprzez konta na portalu Facebook, Google, Twitter i Disqus lub jako gość – poprzez podanie imienia lub pseudonimu i adresu e-mail. Tym samym aplikacja Disqus może uzyskiwać dostęp do podanych przez użytkownika danych. Dane te będą także dostępne dla Operatora – dla celów porządkowych i ewentualnej moderacji. Publicznie widoczny będzie także odnośnik do profilu użytkownika na portalu Facebook, Google, Twitter lub Disqus. Przed rozpoczęciem dodawania komentarzy użytkownik powinien zapoznać się z warunkami obsługi serwisu i aplikacji Disqus (https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466260-terms-of-service).
 8. Na stronie automatycznie publikowane są wszystkie przesłane komentarze, jednak Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych regulaminem lub zablokowania danego użytkownika w razie powtarzających się naruszeń regulaminu.
 9. Użytkownik portalu RFBenchmark może publikoać komentarze we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników komentarzy i zamieszczanie treści:
  1. sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
  2. wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
  3. propagujących przemoc;
  4. zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  5. zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
  6. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  7. mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
  8. niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
 11. Operator informuje o usunięciu komentarza ze strony oraz przyczynie jego usunięcia poprzez zamieszczenie własnego komentarza w miejsce usuniętego.
 12. Operator nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 4.
Konto

 1. Portal RFBenchmark umożliwia założenie konta użytkownika („Konto”). W celu utworzenia konta konieczne jest podanie loginu, będącego dowolną, wybraną przez użytkownika nazwą oraz hasła do Konta. Konto można utworzyć przy użyciu pseudonimu („nick”) i poprzez podanie adresu-email.
 2. Konto pozwala na agregowanie pomiarów zebranych przy użyciu Aplikacji przez użytkownika będącego posiadaczem danego Konta. Zagregowane pomiary widoczne są dla Operatora.
 3. Utworzenie Konta nie jest konieczne dla korzystania z Aplikacji, tym samym możliwe jest korzystanie z niej w sposób anonimowy. W przypadku jednak, gdy użytkownik Aplikacji nie utworzy Konta, pomiary wykonane przez Aplikację nie są przypisywane do danego Konta a wyłącznie przekazywane Operatorowi i wchodzą do puli zagregowanych danych, nieprzypisanych do Konta danego użytkownika.
 4. Portal RF Benchmark umożliwia integrację z kontem jej użytkownika na portalu społecznościowym Facebook oraz Twitter pozwalając na jednoczesne logowanie się na portalu Facebook lub Twitter oraz na portalu RFBenchmark. Integracja taka nie jest jednak konieczna do korzystania z Aplikacji i pozostałych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 5. Użytkownik Aplikacji w każdym czasie może ją zintegrować z własnym kontem na portalu społecznościowym Facebook, jak również w każdym czasie może usunąć tę integrację. W ramach integracji Konta z kontem użytkownika na portalu Facebook lub Twitter dane osobowe użytkownika, pozostają wyłącznie na portalu Facebook lub Twitter, nie są one przekazywane Operatorowi ani zapisywane w Aplikacji.

§ 5.
Aplikacja

 1. Aplikacja stanowi program informatyczny, uruchamiany na urządzeniach mobilnych, który:
  1. umożliwia pomiar poziomu i jakość sygnału telefonii komórkowej w zależności od: technologii w jakiej pracuje urządzenie mobilne (telefon komórkowy), ID komórki do której przypisany jest aktualnie telefon, operatora sieci komórkowej, państwa w którym znajduje się urządzenie mobilne oraz dokładnej lokalizacji na mapie dzięki wbudowanemu odbiornikowi GPS w telefonie;
  2. umożliwia pomiar szybkości Internetu podczas pobierania i wysyłania danych, a także test opóźnienia dla rożnych technologii, od GSM, 3G to LTE w ramach sieci telefonii komórkowych dostępnych na danym obszarze;
  3. Umożliwia użytkownikowi zgłaszanie Operatorowi problemów z siecią telefonii komórkowej – w zakresie niskiej jakości połączenia głosowego, braku usługi Internetu mobilnego lub innej usługi. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Operator w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za usunięcie tych problemów – zgłoszenie problemu ma charakter wyłącznie informacyjny.
  4. Agreguje pomiary wykonane przy użyciu Aplikacji na Koncie danego użytkownika – o ile jest ono utworzone.
 2. Uruchomiona Aplikacja dokonuje pomiarów, o których mowa w ust. 1.1. oraz 1.2. przy pomocy systemów informatycznych urządzenia mobilnego i:
  1. ujawnia wyniki tych pomiarów w czasie rzeczywistym na urządzeniu mobilnym, na którym jest zainstalowana oraz
  2. przesyła wyniki tych pomiarów Operatorowi – w sposób zanonimizowany.
  3. agreguje wyniki dokonanych pomiarów na Koncie przypisanym do danego użytkownika – o ile jest ono utworzone.
 3. Przesył danych Operatorowi, o którym mowa w ust. 2.2. powyżej obejmuje wyłącznie wyniki przeprowadzonych pomiarów oraz informację o geolokalizacji urządzenia mobilnego, a także przypisuje dane pomiary do Konta – o ile jest ono utworzone.  Aplikacja nie przesyła Operatorowi danych osobowych, numeru telefonu ani innych treści znajdujących się na urządzeniu mobilnym.
 4. Aplikacja wykorzystuje geolokalizację urządzenia w trybie pierwszoplanowym jak i w tle w celu zapewnienia prawidłowego działania, o którym mowa w ust. 5.1, a w szczególności:
  1. Określenia lokalizacji telefonu z Aplikacją pomiarową w celu ustalenia prawidłowych warunków pomiaru
  2. Przypisania pomiarów z ust. 5.1 w celu prezentacji rankingu
  3. Przypisania pomiarów z ust. 5.1 w celu prezentacji na Portalu RFBenchmark zgodnie z ust. 3
 5. O ile postanowienia umowy z dostawcą Internetu nie stanowią inaczej, korzystanie z Aplikacji będzie wiązać się z ponoszeniem kosztu transmisji danych na jego rzecz w z związku z tym, że Aplikacja działa w oparciu o taką transmisję danych.

§ 6.
Licencja na korzystanie z Aplikacji

 1. Postanowienia poniższe regulują udzielenie przez Operatora licencji na korzystanie Aplikacji przez użytkowników („Licencja”). Licencjodawcą, w ramach niniejszej Licencji, jest Operator.
 2. Licencja wchodzi w życie z chwilą jej zaakceptowania przez użytkownika na ekranie Aplikacji, przed jej pierwszym uruchomieniem. Licencja jest nieodpłatna i udziela się jej na na czas nieoznaczony.
 3. Operator oświadcza, że zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 2010 r. 152, poz. 1016, z późn.zm.) Aplikacja jest przedmiotem należących do niego praw autorskich i stanowi jego dobro osobiste i uprawniony jest do udzielania użytkownikom końcowym Licencji na korzystanie z Aplikacji.
 4. Uprawnionym do korzystania z Aplikacji w ramach niniejszej Licencji są:
  1. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które      ukończyły 18 rok życia, nie ubezwłasnowolnione całkowicie),
  2. osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby, które     osiągnęły 13 rok życia i jednocześnie nie osiągnęły 18 roku życia oraz osoby     ubezwłasnowolnione częściowo),
  3. osoby nie mające zdolności do czynności prawnych (tj. osoby poniżej 13 roku życia, za     które czynności prawnej w postaci akceptacji warunków niniejszej Licencji dokonali ich     przedstawiciele ustawowi – rodzice lub opiekunowie prawni, ponoszący odpowiedzialność     za działania takiego użytkownika),
  4. inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych na podstawie odrębnych     przepisów, które zaakceptowały warunki Licencji
 5. Licencjodawca upoważnia osobę która weszła legalnie w jej posiadanie do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przez w sposób, określony:
  1. przepisami Prawa autorskiego dla programów komputerowych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do korzystania z Aplikacji;
  2. postanowieniami niniejszego Regulaminu – w szczególności .
 6. Licencja obejmuje prawo do osobistego korzystanie z Aplikacji,  przez co rozumie się korzystanie z Aplikacji zgodnie z niniejszą Licencją. Licencja jest bezpłatna, ograniczona, do wykorzystania w zasięgu sieci Internet, bez prawa wyłączności oraz bez możliwości przenoszenia Licencji lub udzielania dalszych Licencji innym osobom lub podmiotom i uprawnia Użytkownika do wielokrotnego użycia jednej kopii Aplikacji w ramach  jednego urządzenia elektronicznego zdolnego do współpracy z kartą SIM (rozumianego jako  telefon komórkowy, tablet bądź inne urządzenie spełniające wymogi techniczne współpracy z Aplikacją). .
 7. Użytkownik nie jest uprawniony, bez uzyskania dodatkowej zgody Licencjodawcy wyrażonej w formie pisemnej:
  1. odpłatnie lub bezpłatnie udostępniać Aplikację osobie trzeciej pod jakimkolwiek tytułem prawnym;
  2. udzielać osobie trzeciej dalszej licencji na korzystanie z Aplikacji;
  3. trwale lub czasowo zwielokrotniać Aplikację w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także nie jest uprawniony do tworzenia jej kopii zapasowej;
  4. tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub wprowadzać jakiekolwiek zmiany w Aplikacji, w tym modyfikować kod źródłowy Aplikacji, kompilować lub dekompilować Aplikację, wytwarzać na jej podstawie inne programy informatyczne;
  5. usuwać, ukrywać ani zmieniać informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności zawartych w Aplikacji;
  6. korzystać z Aplikacji lub jakiejkolwiek jej części w ramach komercyjnych produktów lub usług albo w celu dostarczenia takich produktów lub usług osobom trzecim ani powodować, by tak się stało;
  7. korzystać z elementów Aplikacji lub portalu RFBenchmark stanowiących przedmiot praw autorskich i będących dobrem osobistym Licencjodawcy a niebędących programem komputerowym; dotyczy to w szczególności loga RFBenchmark, rozkładu graficznego portalu RFBenchmark oraz rozkładu graficznego interfejsu Aplikacji.
 8. Licencjodawca zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszej Licencji.
 9. Aplikacja może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje służące jej ulepszaniu oraz rozwojowi. Licencja obejmuje każdorazową aktualizację Aplikacji, w zakresie udostępnionym Użytkownikowi przez Operatora lub podmiot działający na jego zlecenie.
 10. Wszystkie prawa do utworów niebędących programami komputerowymi oraz znaków towarowych a wchodzących w skład Aplikacji, z wyłączeniem utworów lub treści stanowiącej własność przemysłową pochodzących od osób trzecich, przysługują Licencjodawcy. Prawami własności intelektualnej oraz dobrami osobistymi Licencjodawcy objęte są w szczególności logo RFBenchmark, rozkład graficzny portalu RFBenchmark oraz rozkład graficzny interfejsu Aplikacji.
 11. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji wstępnie zainstalowanej w produktach, sprzęcie, oprogramowaniu lub urządzeniach innych podmiotów („Technologie osób trzecich”), wbudowanego w nie, połączonego, rozpowszechnianego lub używanego z nimi albo przez nie pobieranego Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że:
  1. może być konieczne zawarcie odrębnej umowy licencyjnej na korzystanie z Technologii osób trzecich z odpowiednią osobą trzecią będącą właścicielem lub licencjodawcą danej technologii;
  2. niektóre produkty lub funkcjonalności mogą być niedostępne poprzez Technologie osób trzecich;
  3. Licencjodawca nie może zagwarantować, że Aplikacja będzie zawsze dostępna w Technologiach firm trzecich lub w powiązaniu z nimi.
 12. Licencjodawca zastrzega prawo rozwiązania niniejszej umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty prawa do udzielania Licencji użytkownikom lub rażącego naruszenia Licencji przez użytkownika.

§ 7.
Ograniczenie odpowiedzialności

 1. W największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, Aplikacja jest dostarczana użytkownikowi  w stanie „w jakim jest”, ze wszystkimi usterkami, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, gwarancji dotyczących działania ani żadnych innych, a użytkownik korzysta z Aplikacji wyłącznie na własne ryzyko.
 2. Operator nie udziela gwarancji ani rękojmi, w tym dorozumianych gwarancji stanu, nieprzerwanego użytkowania, zadowalającej jakości, przydatności do konkretnego celu, nienaruszalności praw podmiotów trzecich oraz jakichkolwiek gwarancji wynikających z trybu prowadzenia działalności, użytkowania lub praktyk handlowych.
 3. Operator nie zapewnia ani nie gwarantuje spełnienia wymagań użytkownika, nieprzerwanego i wolnego od błędów funkcjonowania Aplikacji oraz jej zgodności z danym urządzeniem lub oprogramowaniem firm trzecich ani nie zapewnia poprawienia jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu.
 4. W największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Operator nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny wobec użytkownika za szkody materialne i niematerialne, utracone zyski, koszt zastępczych towarów lub usług, utratę danych, utratę dobrego imienia, przerwy w działalności, usterki komputera ani za jakąkolwiek formę pośrednich lub bezpośrednich, specjalnych, przypadkowych czy wtórnych szkód lub odszkodowań karnych, wynikających z jakichkolwiek metod działania powstałych w związku z niniejszą licencją lub Aplikacją, bez względu na to, czy z jakiego powodu i w jaki sposób powstały. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę poniesioną przez Licencjobiorcę w wyniku pobrania, instalacji lub używania Aplikacji, a w szczególności za korzyści utracone z powodu jej nieprawidłowego używania lub funkcjonowania, bądź utratę danych spowodowaną nieprawidłowym używaniem lub funkcjonowaniem Aplikacji.

§ 8.
Zakończenie korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług a także usunąć jego Konto z portalu RFBenchmark.
 3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

§ 9
Ochrona danych osobowych

 1. Operator oświadcza, że nie dąży do przetwarzania (w szczególności zbierania) danych osobowych użytkowników portalu RFBenchmark ani Aplikacji. Jednakże w ramach działania Aplikacji zbierane są dane stanowiące lokalizację urządzenia mobilnego (w tym także historię tej lokalizacji), na którym użytkownik uruchomił Aplikację. Udostępnienie powyższych danych jest dobrowolne niemniej jednak konieczne do korzystania z Aplikacji.
 2. Operator może wchodzić w posiadanie takich danych jak adres e-mail, imiona i nazwiska osób użytkowników kontaktujących się z Operatorem, zamieszczających komentarze lub zakładających Konto.
 3. Dane osobowe użytkowników Aplikacji nie są poddawane opracowywaniu mającemu na celu stworzenie profilu użytkownika.
 4. Użytkownicy Aplikacji i portalu RFBenchmark mają prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, które ich dotyczą. Użytkownicy Aplikacji i portalu RFBenchmark mają prawo poprawiania, uzupełniania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania tych danych. Jednakże do usunięcia (zaprzestania przetwarzania) danych osobowych użytkownika Aplikacji obejmujących lokalizację urządzenia mobilnego, na którym użytkownik uruchomił Aplikację, konieczne jest usunięcie Aplikacji z tego urządzenia.
 5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Operator. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu umożliwienia działania Aplikacji. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.
 6. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 10.
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji i portalu RFBenchmark, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej: office@rfbenchmark.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać imię i nazwisko użytkownika.
 3. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 11.
Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w oparciu o niniejszy regulamin  jest prawo polskie.
 2. Operator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach portalu RFBenchmark a także nową wersję Aplikacji. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora; termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.
 3. Użytkownik przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji lub wejściu na portal RFBenchmark, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Dalsze korzystanie z usług portalu RFBenchmark lub Aplikacji  po wprowadzeniu zmian w Regulaminie traktowane będzie jako zgoda na nową wersję Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z zakończeniem korzystania z usług portalu RFBenchmark lub z Aplikacji.
 4. Operator informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością oprogramowania typu malware (np. wirusów komputerowych, szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania) lub typu spyware (oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie), a także możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł) oraz danych osobowych.
 5. Operator wykorzystuje pliki „cookies” w celu nawiązania i utrzymania sesji użytkownika. Zasady działania plików „cookies” wskazane są w Załączniku – Polityka dotycząca plików cookies.

Polityka prywatności Rfbenchmark.eu

Polityka prywatności serwisu www.rfbenchmark.eu

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług płatności elektronicznej poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Notel Poland Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie   KRS 0000474393 NIP 52525562639 REGON 1468438886
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a)poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b)poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Notelit.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.